تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت کرمان
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت
تبلیغات اینترنتی

پیش شماره تلفن های ثابت کرمان

pre-phone-number-kerman-‎

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان کرمان به مرکزیت شهر کرمان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان کرمان جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۳۴ اختصاص داده شد.

۰۳۴

آهوئیه

۰۳۴

ابارق

۰۳۴

ابراهیم آبادسیرجان

۰۳۴

ابراهیم آبادکرمان

۰۳۴

احمدآباد/دئفه

۰۳۴

احمدآباد/زرند

۰۳۴

اختیارآباد

۰۳۴

ارزوئیه

۰۳۴

ارگ جدید

۰۳۴

استبرق

۰۳۴

استحکام

۰۳۴

استخروئیه

۰۳۴

اسطور

۰۳۴

اسفندقه

۰۳۴

اسکر

۰۳۴

اسلام آباد/زرند

۰۳۴

اسماعیل آباد

۰۳۴

اسماعیل آبادنوق

۰۳۴

امیرآباد/سوخک

۰۳۴

امیرآباد/شول

۰۳۴

امیرآباد/نظریان

۰۳۴

انار

۰۳۴

اندوهجرد

۰۳۴

اودرج

۰۳۴

باب تنگل

۰۳۴

باغ باغوئیه

۰۳۴

باغابر

۰۳۴

باغین

۰۳۴

بافت

۰۳۴

باقرآباد

۰۳۴

بدرآباد

۰۳۴

براوات

۰۳۴

برج اکرم

۰۳۴

برج معاذ

۰۳۴

بردسیر

۰۳۴

برفه

۰۳۴

برکنان

۰۳۴

بزنجان

۰۳۴

بغیجان

۰۳۴

بلورد

۰۳۴

بلوک

۰۳۴

بم

۰۳۴

بنگان

۰۳۴۳۴۱۶

بهرمان

۰۳۴

بهشت وحدت

۰۳۴

بی بی حیات

۰۳۴

بیاض

۰۳۴

بیدکردوئیه

۰۳۴

پاریز

۰۳۴

پسوجان

۰۳۴

پشت لر

۰۳۴

تاج آباد

۰۳۴

تذرج

۰۳۴

تهرود

۰۳۴

تیکدر

۰۳۴

جرجافک

۰۳۴

جلال آباد

۰۳۴

جوادیه

۰۳۴

جواران

۰۳۴

جوپار

۰۳۴

جور

۰۳۴

جوزم

۰۳۴

جوشان

۰۳۴

جهر

۰۳۴

جیرفت

۰۳۴

چاروک

۰۳۴

چاهگین

۰۳۴

چترود

۰۳۴

چشمه گز

۰۳۴

چهارطاق /بافت

۰۳۴

چهارطاق /بردسیر

۰۳۴

چهارفرسنگ

۰۳۴

حاجی آباد

۰۳۴

حجت آباد

۰۳۴

حرجند

۰۳۴

حسین آباد/ارزونیه

۰۳۴

حسین آباد/جیرفت

۰۳۴

حسین آباد/رفسنجان

۰۳۴

حسین آباد/کشکوئیه

۰۳۴

حصن آباد

۰۳۴

خاتون آباد

۰۳۴

خانوک

۰۳۴

خبررفسنجان

۰۳۴

خبرسیرجان

۰۳۴

خرسند

۰۳۴

خسروانی

۰۳۴

خنامان

۰۳۴

خواجه عسکر

۰۳۴

خورندراور

۰۳۴

خورندراور

۰۳۴

خیرآباد

۰۳۴

داوران

۰۳۴

داهوئیه

۰۳۴

درمزار/ساردوئیه

۰۳۴

دره در

۰۳۴

دشت خاک

۰۳۴

دشت کار

۰۳۴

دقوق آباد

۰۳۴

دکت

۰۳۴

دوساری

۰۳۴

دولت آباد

۰۳۴

دولت آباد/اسفندقه

۰۳۴

دولت آباد/انصاری

۰۳۴

دولت آباد/مرکزی

۰۳۴

ده احمدی

۰۳۴

ده ایرج

۰۳۴

ده بالا

۰۳۴

ده بالابیدخوان

۰۳۴

ده بنه

۰۳۴

ده پیش سفلی

۰۳۴

ده زیار

۰۳۴

ده شیخ

۰۳۴

ده علی

۰۳۴

ده علی راور

۰۳۴

دهبکری

۰۳۴

دهج

۰۳۴

دهسرد

۰۳۴

دهنوشهسوار

۰۳۴

دیخوئیه

۰۳۴

رابر

۰۳۴

راور

۰۳۴

راویز

۰۳۴

راین

۰۳۴

رباط شهربابک

۰۳۴

رباط

۰۳۴

رحمت آباد/ریگان

۰۳۴

رحیم آباد

۰۳۴

رستم آباد

۰۳۴

رضاآباد

۰۳۴

رفسنجان

۰۳۴

رکن آباد

۰۳۴

رمشک

۰۳۴

رودبار

۰۳۴

ریحان

۰۳۴

ریسه

۰۳۴

ریگان

۰۳۴

زرند

۰۳۴

زرین آباد

۰۳۴

زنگی آباد

۰۳۴

زهکلوت

۰۳۴

زیدآباد

۰۳۴

ساغری

۰۳۴

سبلوئیه

۰۳۴

سرآسیاب

۰۳۴

سرتک زر

۰۳۴

سرنی

۰۳۴

سعادت آباد

۰۳۴

سعدی

۰۳۴

سقدر

۰۳۴

سکنج

۰۳۴

سلطان آباد

۰۳۴

سنگ

۰۳۴

سه قریه

۰۳۴

سیاه کوه

۰۳۴

سیرجان

۰۳۴

سیرچ

۰۳۴

سیریز

۰۳۴

سیه بنوئیه

۰۳۴

شاهرخ آباد

۰۳۴

شبجره

۰۳۴

شریف آباد

۰۳۴

شریک آباد/پوزه خون

۰۳۴

شصت فیج

۰۳۴

شلتوک آباد

۰۳۴

شمس آباد

۰۳۴

شورآباد

۰۳۴

شهداد

۰۳۴

شهربابک

۰۳۴

شهرک /بجگان

۰۳۴

شهرک /سرچشمه

۰۳۴

شهرک /طالقانی

۰۳۴

شهرک صنعتی /کرمان

۰۳۴

شهید/چمن

۰۳۴

شیرینک

۰۳۴

صوغان

۰۳۴

طاشک

۰۳۴

طرج

۰۳۴

طرزبم

۰۳۴

طرزراور

۰۳۴

طرنگ

۰۳۴

طغرل الجرد

۰۳۴

عباس آباد

۰۳۴

عباس آبادریگان

۰۳۴

عبداله آباد

۰۳۴

عبدل آباد

۰۳۴

عرب آباد

۰۳۴

عزت آباد

۰۳۴

علی آبادشمشیر

۰۳۴

علی آبادعلیا

۰۳۴

علی آبادعمران

۰۳۴

عمادآباد

۰۳۴

عنبرآباد

۰۳۴

عیسی آباد

۰۳۴

فاریاب

۰۳۴

فتح آباد

۰۳۴

فردوسیه آزادگان

۰۳۴

فردوسیه نوقع

۰۳۴

فهرج

۰۳۴

فیض آباد

۰۳۴

قاسم آبادبم

۰۳۴

قاسم آباد/رفسنجان

۰۳۴

قطب آباد

۰۳۴

قلعه عسگر

۰۳۴

قلعه گنج

۰۳۴

قنات سه

۰۳۴

قنات سیر

۰۳۴

قنات گرم

۰۳۴

قنات ملک

۰۳۴

قناتغستان

۰۳۴

قوام آباد/حمیدیه

۰۳۴

کاظم آباد

۰۳۴

کبوترخان

۰۳۴

کبیر

۰۳۴

کرگین

۰۳۴

کرمان

۰۳۴

کریم آباد

۰۳۴

کریم آبادآبنیل

۰۳۴

کشکوئیه رفسنجان

۰۳۴

کشکوئیه سیرجان

۰۳۴

کشیت

۰۳۴

کفریز

۰۳۴

کلدان

۰۳۴

کم سفید

۰۳۴

کنگری

۰۳۴

کوشک

۰۳۴

کوه باداموئیه

۰۳۴

کوه جهرراور

۰۳۴

کوهبنان

۰۳۴

کهک اسفیج

۰۳۴

کهنوج

۰۳۴

کهنوج مدیم

۰۳۴

کیسکان

۰۳۴

گتک

۰۳۴

گروه راین

۰۳۴

گزک راین

۰۳۴

گستوئیه

۰۳۴

گشنوزئیه

۰۳۴

گلباف

۰۳۴

گلزار

۰۳۴

گلشن

۰۳۴

گنجان

۰۳۴

گور

۰۳۴

گورچوئیه

۰۳۴

گوغر/چشمه سبز

۰۳۴

گیجوئیه

۰۳۴

لاله زار

۰۳۴

لاهیجان

۰۳۴

لطف آباد

۰۳۴

ماهان

۰۳۴

مجتمع /مس میدوک

۰۳۴

محمدآباداشکور

۰۳۴

محمدآبادگنبکی

۰۳۴

محمدآبادمسکون

۰۳۴

محمودآبادسید

۰۳۴

محی آباد

۰۳۴

مرج

۰۳۴

مردهک

۰۳۴

مس سرچشمه

۰۳۴

معدن آبدشت

۰۳۴

معزآباد

۰۳۴

ملک آباد

۰۳۴

منطقه آزادسیرجان

۰۳۴

منوجان

۰۳۴

مومن آباد

۰۳۴

مهدی آباد

۰۳۴

نارپ

۰۳۴

ناصریه

۰۳۴

نجف آباد/نجف شهر

۰۳۴

نظام آباد

۰۳۴

نگار

۰۳۴

نودژ

۰۳۴

وحیدآباد

۰۳۴

وکیل آباد

۰۳۴

هجین

۰۳۴

هراران

۰۳۴

هرمزآباد

۰۳۴

هنزا

۰۳۴

هوتک

۰۳۴

یزدان آباد

کاربر گرامی اگر شما دراستان کرمان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2٫50 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41321
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  ۴ دیدگاه

  1. کد شهر بهرمان ۰۳۴۳۴۱۶

  2. سلام
   خواستم به عرضتون برسونم که کرمان و کلیه شهرستانهای استان فقط یه پیش شماره دارن اونم ۰۳۴ دیگه این پیش شماره ها کاربرد نداره همش عوض شده

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.