تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت گیلان
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت
تبلیغات اینترنتی

پیش شماره تلفن های ثابت گیلان

pre-phone-number-gilan

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گیلان به مرکزیت شهر رشت به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان گیلان جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۱۳ اختصاص داده شد.

آبکنار۰۱۳
آج بوزایه۰۱۳
آستارا۰۱۳
آستانه اشرفیه۰۱۳
آلیان۰۱۳
آهندان۰۱۳
اباتر۰۱۳
احمدسرگوراب۰۱۳
اردجان۰۱۳
ارده۰۱۳
ارشادمحله۰۱۳
اژدهابلوچ۰۱۳
اسالم /خلیفه آباد/ناورود۰۱۳
اسپند/چکوور۰۱۳
استخربیجار۰۱۳
اسطلخ جان۰۱۳
اسطلک۰۱۳
اسفقن سر۰۱۳
اسکولک۰۱۳
اشکیک۰۱۳
اطاق ور۰۱۳
البرز/جورکاسر۰۱۳
امام /ده۰۱۳
امامزاده /هاشم۰۱۳
امشل۰۱۳
املش۰۱۳
امیرهنده۰۱۳
انارستان۰۱۳
اوشیان۰۱۳
اولم۰۱۳
ایزبرم۰۱۳
ایوان استخر۰۱۳
بارکوسرا۰۱۳
بازقلعه اکبر۰۱۳
باغچه سرا۰۱۳
بالاخرطوم۰۱۳
بالارودپشت /بین کلایه۰۱۳
بداب۰۱۳
بداغ محله۰۱۳
برمچه قوام۰۱۳
بره سر۰۱۳
بلسبنه۰۱۳
بلگور۰۱۳
بندر/انزلی۰۱۳
بندر/کیاشهر۰۱۳
بهمبر۰۱۳
بیجارکنار۰۱۳
پاپکیاده۰۱۳
پاشاکی بالامحله /پائین محله۰۱۳
پاکده۰۱۳
پرکاپشت۰۱۳
پروش۰۱۳
پره سر۰۱۳
پشت مسار۰۱۳
پشتیر۰۱۳
پلکوه /پاچکنار۰۱۳
پوشل۰۱۳
پهمدان۰۱۳
پیربازار۰۱۳
پیرسرا۰۱۳
پیرکلاچای۰۱۳
پیرکوه۰۱۳
پیش کنار۰۱۳
پیشخان۰۱۳
تازه آباد/جنگاه۰۱۳
تجن گوکه۰۱۳
تش۰۱۳
تطف رود۰۱۳
تکی تازه آباد۰۱۳
تمل شیرکوه۰۱۳
تمیجان۰۱۳
توتکابن۰۱۳
تویسروندان۰۱۳
تیسیه۰۱۳
جلیدان۰۱۳
جمال آباد۰۱۳
جمعه بازار/تولم شهر۰۱۳
جوبن۰۱۳
جوبنه۰۱۳
جوپشت۰۱۳
جورکویه۰۱۳
جوکندان۰۱۳
جیرده۰۱۳
جیرکویه۰۱۳
جیرگوابر۰۱۳
جیرنده /عمارلو۰۱۳
جیرهنده۰۱۳
چابکسر۰۱۳
چاپارخانه۰۱۳
چاف۰۱۳
چایجان۰۱۳
چپرپرد۰۱۳
چلکاسر۰۱۳
چلوانسرا۰۱۳
چماچاه۰۱۳
چماقستان۰۱۳
چمخاله۰۱۳
چوبربندرانزلی۰۱۳
چوبرشفت۰۱۳
چورکوچان۰۱۳
چوکا۰۱۳
چوکام۰۱۳
چولاب /ابراهیم سرا۰۱۳
چهارده۰۱۳
چهارمحل۰۱۳
چیران۰۱۳
حاجی بکنده۰۱۳
حاجی سرا۰۱۳
حسن بکنده۰۱۳
حسن رود۰۱۳
حسنعلی ده۰۱۳
حویق۰۱۳
حیران۰۱۳
خاصه کول۰۱۳
خاله سرا۰۱۳
خرارود۰۱۳
خراط محله۰۱۳
خرجیگل۰۱۳
خشک رودبار۰۱۳
خشکبیجار۰۱۳
خشکنودهان۰۱۳
خطبه سرا۰۱۳
خطیبان۰۱۳
خمام۰۱۳
خمیران۰۱۳
خوشابر۰۱۳
داخل۰۱۳
دارباغ۰۱۳
دارسرا۰۱۳
دافچاه۰۱۳
درگاه۰۱۳
دستک۰۱۳
دشتویل۰۱۳
دعوی سرا۰۱۳
دلچه۰۱۳
دلیوندان۰۱۳
دوبخشر۰۱۳
دوگور۰۱۳
دهشال۰۱۳
دهگاه۰۱۳
دیارجان۰۱۳
دیزین۰۱۳
دیلمان۰۱۳
دیناچال۰۱۳
راسته کنار/بوئین۰۱۳
رحیم آباد۰۱۳
رستم آباد۰۱۳
رشت۰۱۳
رضامحله۰۱۳
رضوانشهر۰۱۳
رودبار۰۱۳
رودبارسرا۰۱۳
رودبنه۰۱۳
رودپشت۰۱۳
رودپیش۰۱۳
رودسر۰۱۳
روشن آبسر۰۱۳
زیباکنار۰۱۳
زیده۰۱۳
سادات محله /صیدرمحله۰۱۳
سالکده۰۱۳
سالکویه۰۱۳
سجیران /جیرکول۰۱۳
سده۰۱۳
سراجار۰۱۳
سراوان۰۱۳
سرچشمه۰۱۳
سرشکه۰۱۳
سروندان۰۱۳
سسمس۰۱۳
سطل سر۰۱۳
سقالکسر۰۱۳
سنگاچین۰۱۳
سنگر۰۱۳
سورکوه۰۱۳
سه سار۰۱۳
سیاه بیل /دیگه سرا۰۱۳
سیاه خاله سر۰۱۳
سیاه گوراب۰۱۳
سیاه مزگی /توسه۰۱۳
سیاهکل۰۱۳
سیاهکل رود۰۱۳
سیویر۰۱۳
شادخال۰۱۳
شاقاجی /اسلام آباد۰۱۳
شالما۰۱۳
شاندرمن۰۱۳
شبخوسلات۰۱۳
شرفشاده /کهنه رودپشت۰۱۳
ششکل۰۱۳
شفارود۰۱۳
شفت۰۱۳
شکارسرا۰۱۳
شلمان۰۱۳
شولم۰۱۳
شهربیجار۰۱۳
شهرستان۰۱۳
شهرصنعتی /رشت۰۱۳
شهرک صنعتی /صومعه سرا۰۱۳
شیجان۰۱۳
شیخ علی بست۰۱۳
شیخ علی توسه۰۱۳
شیخ علی کلایه۰۱۳
شیخ محله /سیاه درویشان۰۱۳
شیخ نشین۰۱۳
شیرآباد۰۱۳
شیرکوه۰۱۳
صفرابسته۰۱۳
صومعه سرا۰۱۳
صیقلان ورزل۰۱۳
ضیابر۰۱۳
طارم سر۰۱۳
طاسکوه۰۱۳
طالب آباد۰۱۳
طاهرگوراب۰۱۳
طرازکوه۰۱۳
طول لات۰۱۳
عباس آباد۰۱۳
علی آباد۰۱۳
عنبران محله۰۱۳
فتیده۰۱۳
فخب۰۱۳
فخرآباد۰۱۳
فشتال۰۱۳
فشتکه۰۱۳
فشتم۰۱۳
فلکده۰۱۳
فومن۰۱۳
قاسم آباد/سفلی۰۱۳
قاسم آباد/علیا۰۱۳
قاضیان۰۱۳
قروق /جماکوه۰۱۳
قلعه رودخان۰۱۳
کارسیدان۰۱۳
کاس احمدان۰۱۳
کانرود۰۱۳
کپورچال۰۱۳
کتشال۰۱۳
کته سرولات۰۱۳
کته شصت۰۱۳
کتیک۰۱۳
کتیگر/آقاسیدشریف۰۱۳
کچلام۰۱۳
کرفستان۰۱۳
کسما۰۱۳
کلاچاه دوم۰۱۳
کلاچای /بی بالان۰۱۳
کلرم۰۱۳
کلشتر۰۱۳
کلیشم۰۱۳
کماچال۰۱۳
کمامردخ۰۱۳
کمساربزرگ۰۱۳
کنارسر۰۱۳
کنستان۰۱۳
کوچصفهان۰۱۳
کوچک محله۰۱۳
کوچکام۰۱۳
کوده /میانده۰۱۳
کورنده۰۱۳
کوزان۰۱۳
کوشال۰۱۳
کولیور۰۱۳
کومله۰۱۳
کویه علیا۰۱۳
کیاسرا۰۱۳
کیسم۰۱۳
کینچاه۰۱۳
گرکه رود۰۱۳
گشت۰۱۳
گفشه۰۱۳
گل افزان /کلده۰۱۳
گل رودبار۰۱۳
گل سفید۰۱۳
گلسر/قاضده۰۱۳
گنجه۰۱۳
گوراب پس۰۱۳
گوراب زرمیخ۰۱۳
گوراب لیشاوندان /تازآباد۰۱۳
گورابجوار۰۱۳
گورابسر۰۱۳
گوشلوندان۰۱۳
گوفل۰۱۳
گیلده۰۱۳
گیلوادشتان۰۱۳
گیله پرده سر۰۱۳
لات لیل۰۱۳
لاشک۰۱۳
لاقان /مردخه۰۱۳
لاهیجان۰۱۳
لپوندان۰۱۳
لسکوکلایه۰۱۳
لشت نشا۰۱۳
لشکاجان۰۱۳
لفمجان۰۱۳
لفوت بالا/ماشک تهرانچی۰۱۳
لله کا۰۱۳
لنگرود۰۱۳
لوخ۰۱۳
لوشان۰۱۳
لوکلایه۰۱۳
لولمان فومن۰۱۳
لولمان کوچصفهان۰۱۳
لوندویل۰۱۳
لیالستان۰۱۳
لیچاه۰۱۳
لیسار۰۱۳
لیف شاگرد۰۱۳
لیلاکوه۰۱۳
لیموچاه۰۱۳
ماسال۰۱۳
ماسوله۰۱۳
ماکلوان۰۱۳
مالفجان۰۱۳
مبارک آباد۰۱۳
مرکیه۰۱۳
مریدان۰۱۳
مژده۰۱۳
مژدهه۰۱۳
ملسکام /خسروآباد۰۱۳
منجیل۰۱۳
میرمحله۰۱۳
ناش /نوده۰۱۳
ناصرکیاده۰۱۳
نالکیاشهر۰۱۳
ندامان۰۱۳
نرکستان۰۱۳
نشرودگل۰۱۳
نصفی۰۱۳
نصیرمحله۰۱۳
نقره ده۰۱۳
نوبیجارمحله۰۱۳
نوخاله اکبری۰۱۳
نوده لشت نشا۰۱۳
نوده مرخال۰۱۳
نوشر۰۱۳
نوکاشت۰۱۳
نوکنده۰۱۳
نهزوم۰۱۳
واجارگاه۰۱۳
وردم۰۱۳
ولدپشت مخ۰۱۳
ویرمونی۰۱۳
ویزنه۰۱۳
ویسه رود۰۱۳
ویشکا۰۱۳
ویشکاننک۰۱۳
هشتپر/تالش۰۱۳
هلوسرا۰۱۳

کاربر گرامی اگر شما دراستان گیلان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41348
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  ۲ دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید
   ٠١٣٣۴۴ کجا میشه

  2. ۰۱۳۱۷۲۷ دقیقا مال کجاس؟

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.