تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت فارس
تور اروپا - سرزمین میترا
ثبت نام لاتاری
املاک کوهک

پیش شماره تلفن های ثابت فارس

 

pre-phone-number-fars

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان فارس به مرکزیت شهر شیراز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان فارس جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۷۱ اختصاص داده شد.

آب باریک۰۷۱
آب پرده۰۷۱
آب جهان۰۷۱
آباده۰۷۱
آباده طشک۰۷۱
آباده مرشدی۰۷۱
آبسرد۰۷۱
آبگرم۰۷۱
آرجویه۰۷۱
آرودان۰۷۱
آسپاس۰۷۱
آسمان جرد۰۷۱
آشنا۰۷۱
آغصه۰۷۱
آهنگری۰۷۱
ابنو۰۷۱
ابوالوردی۰۷۱
احمدآباد/شیراز۰۷۱
احمدآباد/مرودشت۰۷۱
احمدمحمودی۰۷۱
اربابی سفلی۰۷۱
ارد۰۷۱
ارسنجان۰۷۱
استهبان۰۷۱
اسفیان۰۷۱
اسکان عشایر۰۷۱
اسلام آباد/دارنگون۰۷۱
اسلام آبادجهرم۰۷۱
اسماعیل آباد۰۷۱
اسیر۰۷۱
اشکنان۰۷۱
افزرشمالی۰۷۱
اقلید۰۷۱
اکبرآباد/ششده۰۷۱
اکبرآباد/قرآن۰۷۱
اکبرآباد/کوار۰۷۱
امامزاده /اسماعیل۰۷۱
امیرحاجیلو۰۷۱
انارستان۰۷۱
انارک۰۷۱
انجیره۰۷۱
اوز۰۷۱
اهل۰۷۱
ایاسجان۰۷۱
ایج فسا۰۷۱
ایزدخواست۰۷۱
ایزدخواست باصری۰۷۱
باب انار/خفر۰۷۱
بابائی۰۷۱
بابامنیر۰۷۱
بابامیدان۰۷۱
باجگاه۰۷۱
بادنجان۰۷۱
باغ۰۷۱
باغ صفا۰۷۱
باغ کبیر۰۷۱
باغان۰۷۱
بالاده بیرم۰۷۱
بالاده کازرون۰۷۱
بالاشهر۰۷۱
بانش۰۷۱
بایگان۰۷۱
باینوج۰۷۱
برایجان۰۷۱
برج سید۰۷۱
برشنه۰۷۱
برگان۰۷۱
برم سیاه۰۷۱
بریانک۰۷۱
بریز۰۷۱
بریسکان۰۷۱
بسترم۰۷۱
بشنه۰۷۱
بکان۰۷۱
بکیان۰۷۱
بلغان۰۷۱
بنارویه۰۷۱
بناف۰۷۱
بندامیر۰۷۱
بندوبست۰۷۱
بنوان فسا۰۷۱
بنه سیدرضا۰۷۱
بنی یکه۰۷۱
بوانات /سوریان۰۷۱
بورکی۰۷۱
بورکی علیا۰۷۱
بوشیگان۰۷۱
بهجان۰۷۱
بهرغان۰۷۱
بهروزآباد۰۷۱
بهمن۰۷۱
بیاده۰۷۱
بیدزرد۰۷۱
بیدشهر۰۷۱
بیدک۰۷۱
بیدگل۰۷۱
بیرم /کریشکی۰۷۱
بیغرد۰۷۱
پاسخن فسا۰۷۱
پاقلات۰۷۱
پرزیتون۰۷۱
پسبند۰۷۱
پل آبگینه۰۷۱
پنگرویه۰۷۱
پورنجان۰۷۱
پهون۰۷۱
تادوان۰۷۱
تربرجعفری۰۷۱
ترمان۰۷۱
تفیهان۰۷۱
تل بارگاه۰۷۱
تل بیضا۰۷۱
تل کوهک۰۷۱
تل کهنه /زیردو۰۷۱
تل مشکی۰۷۱
تلمبه خانه حسنی۰۷۱
تمشولی۰۷۱
تنگ چوگان۰۷۱
تنگ حنا۰۷۱
تنگ روئین۰۷۱
تنگ کرم۰۷۱
توجردی۰۷۱
تیزآب۰۷۱
جایدشت۰۷۱
جرسقان۰۷۱
جرمشت۰۷۱
جره۰۷۱
جشنیان بوانات۰۷۱
جشنیان رامجرد۰۷۱
جعفریه۰۷۱
جلودر۰۷۱
جلیان۰۷۱
جمال آباد/ارسنجان۰۷۱
جمال آباد/درودزن۰۷۱
جوادیه۰۷۱
جوکان۰۷۱
جونان۰۷۱
جوی سفید۰۷۱
جویم۰۷۱
جهان آباد۰۷۱
جهرم۰۷۱
چاه سوارآقا۰۷۱
چاه شرف۰۷۱
چاه طوس۰۷۱
چاه عینی۰۷۱
چاه کور۰۷۱
چاه گز۰۷۱
چاه نهر۰۷۱
چاه ورز۰۷۱
چرگ /جلیل آباد۰۷۱
چشمه رعنا۰۷۱
چغان۰۷۱
چمن مروارید۰۷۱
چهارطاق۰۷۱
چهل چشمه۰۷۱
حاجی آباد۰۷۱
حاجی آباد/موزی۰۷۱
حاجی آباد/نقش رستم۰۷۱
حسامی۰۷۱
حسن آباد/آباده۰۷۱
حسن آباد/سنجرلو۰۷۱
حسن آباد/فسا۰۷۱
حسین آباد/تل کمین۰۷۱
حسین آباد/رستم۰۷۱
حسین آباد/سبزآباد۰۷۱
حسین آباد/کام فیروز۰۷۱
حسین آباد/لیاقت۰۷۱
حسین زائری۰۷۱
حشمتیه۰۷۱
حیدرآباد۰۷۱
خان زنیان۰۷۱
خانگهدان /خاوران۰۷۱
خانیمن۰۷۱
خبریز۰۷۱
خرامه۰۷۱
خرمی۰۷۱
خسروشیرین۰۷۱
خسویه۰۷۱
خشت۰۷۱
خشت /رکن آباد۰۷۱
خلف طاهونه۰۷۱
خلور۰۷۱
خلیلی۰۷۱
خلیلی سربست شیراز۰۷۱
خنج۰۷۱
خنجشت۰۷۱
خواجه ای۰۷۱
خواجه جمالی۰۷۱
خورکش۰۷۱
خوزی۰۷۱
خومه زار۰۷۱
خیرآباد/توللی۰۷۱
خیرگو۰۷۱
دادین۰۷۱
داراب۰۷۱
داراکویه۰۷۱
دارلینگونه۰۷۱
داریون۰۷۱
دالین۰۷۱
دامچه۰۷۱
درب قلعه۰۷۱
دروافسا۰۷۱
درودزن۰۷۱
دره باد۰۷۱
دره شور۰۷۱
دریس۰۷۱
دزکرد۰۷۱
دژگاه۰۷۱
دستجه۰۷۱
دشت آزادگان۰۷۱
دشت ارژن۰۷۱
دشتک ابرج۰۷۱
دشتک سادات۰۷۱
دشتی۰۷۱
دشمن زیاری۰۷۱
دلخان۰۷۱
دنگز۰۷۱
دوان۰۷۱
دوبران۰۷۱
دوبرجی فسا۰۷۱
دودج۰۷۱
دوزه۰۷۱
دوکوهک۰۷۱
دوگان /جرغه۰۷۱
دولت آباد۰۷۱
دولت آباد/سه چاه۰۷۱
ده بید/خرم بیدآباده۰۷۱
ده بیدمرودشت۰۷۱
ده پاگاه شیراز۰۷۱
ده پاگاه کازرون۰۷۱
ده چاه۰۷۱
ده خیرعلیا/جنت شهر۰۷۱
ده شیب۰۷۱
ده شیخ۰۷۱
ده فیش۰۷۱
ده گپ محمودی۰۷۱
ده مورد۰۷۱
ده میان۰۷۱
دهدق۰۷۱
دهرم۰۷۱
دهقانان۰۷۱
دهک /دولت آباد۰۷۱
دهکویه۰۷۱
دهنوبیدزرد۰۷۱
دهنوحاج هدایت۰۷۱
دهنوسروستان۰۷۱
دهنوغیب الهی۰۷۱
دهنوفسا۰۷۱
دهنوقلندری۰۷۱
دهنومقیمی۰۷۱
دیده بان۰۷۱
دیکانک۰۷۱
ذرات۰۷۱
ذیقان۰۷۱
راشک۰۷۱
راهنویه۰۷۱
رجاآباد۰۷۱
رحمت آباد۰۷۱
رحیم آباد۰۷۱
رزمنجان۰۷۱
رستاق۰۷۱
رشن آباد۰۷۱
رضاآباد/میان رودآباده۰۷۱
رضاآبادکازرون۰۷۱
رودبال۰۷۱
رونیزسفلی۰۷۱
رونیزعلیا۰۷۱
ریگان۰۷۱
زاهدشهر۰۷۱
زراره۰۷۱
زرجان۰۷۱
زرقان۰۷۱
زرگران۰۷۱
زروان۰۷۱
زنجیران۰۷۱
زنگنه بن رود۰۷۱
زنگنه فسا۰۷۱
زنگی آباد۰۷۱
زیرآب فسا۰۷۱
زینل آباد۰۷۱
ساچون۰۷۱
سپیدان /اردکان۰۷۱
سده اقلید۰۷۱
سده لار۰۷۱
سراوان جنجان۰۷۱
سرمشهد۰۷۱
سروستان آباده۰۷۱
سروستان شیراز۰۷۱
سعادت آبادشوشتری۰۷۱
سعادت شهر/جیسقان۰۷۱
سقاآباد۰۷۱
سلطان آباد۰۷۱
سنگر۰۷۱
سورمق۰۷۱
سیدان۰۷۱
سیدحسین عموئی۰۷۱
سیریزجان۰۷۱
سیف آبادکازرون۰۷۱
سیف آبادلار۰۷۱
سیگارلار۰۷۱
سیمکان۰۷۱
سیوند۰۷۱
شاپورجان۰۷۱
شرفویه۰۷۱
شرق آباد۰۷۱
ششده۰۷۱
شورآب۰۷۱
شورجستان۰۷۱
شول بزرگ۰۷۱
شول ساروئی۰۷۱
شهبازخانی۰۷۱
شهرآشوب۰۷۱
شهرپیر۰۷۱
شهرجدید/صدرا۰۷۱
شهرصنعتی بزرگ /شیراز۰۷۱
شهرک /ابرج۰۷۱
شهرک /الغدیر۰۷۱
شهرک /امام /خمینی۰۷۱
شهرک /امام /رضا۰۷۱
شهرک /امام فسا۰۷۱
شهرک /امام لار۰۷۱
شهرک /ایثار۰۷۱
شهرک /ثاراله۰۷۱
شهرک /خارا۰۷۱
شهرک /شهید/بهشتی /بزن /گلستان۰۷۱
شهرک /علی آبادپشگان۰۷۱
شهرک /فتح المبین۰۷۱
شهرک /قلات۰۷۱
شهرک /والفجر۰۷۱
شهرک /ولیعصرفسا۰۷۱
شهرک /ولیعصرمرودشت۰۷۱
شهرک /هنگام۰۷۱
شهرک صنعتی /آب باریک۰۷۱
شهرمیان۰۷۱
شهنان۰۷۱
شهیدآبادآباده۰۷۱
شهیدآبادشیراز۰۷۱
شیخ عبود۰۷۱
شیدان۰۷۱
شیراز۰۷۱
شیراسپاری۰۷۱
صادق آباد۰۷۱
صحرارود۰۷۱
صغاد۰۷۱
طاهونه۰۷۱
طسوج۰۷۱
طشک۰۷۱
ظفرآباد۰۷۱
عزآباد۰۷۱
علویه /باباعرب۰۷۱
علی آباد۰۷۱
علی آبادتنگ۰۷۱
علی آبادسرتل۰۷۱
علی آبادشمس۰۷۱
علی آبادعلیا۰۷۱
علی آبادقره باغ۰۷۱
علی آبادلار۰۷۱
علی آبادملک۰۷۱
علی رسیده۰۷۱
عمادآباد۰۷۱
عمادده۰۷۱
غوری۰۷۱
غیاث آباد۰۷۱
فاروق۰۷۱
فاضلی۰۷۱
فتح آباد۰۷۱
فتح آبادفسا۰۷۱
فتح آبادقیر۰۷۱
فتح آبادکوار۰۷۱
فخرآباد۰۷۱
فداغ۰۷۱
فدامی۰۷۱
فدشکویه۰۷۱
فراشبند۰۷۱
فسا۰۷۱
فشان۰۷۱
فنجان۰۷۱
فهلیان۰۷۱
فیروزآباد۰۷۱
فیروزی آباده۰۷۱
فیروزی مرودشت۰۷۱
فیشور۰۷۱
قائمیه۰۷۱
قادرآباد۰۷۱
قاسم آباد۰۷۱
قاسم آباد/ساروئی۰۷۱
قاضیان۰۷۱
قالینی۰۷۱
قشلاق۰۷۱
قصراحمد۰۷۱
قصرخلیل۰۷۱
قصرقمشه۰۷۱
قطب آباد۰۷۱
قطرویه۰۷۱
قلات شیراز۰۷۱
قلات لار۰۷۱
قلاتوپه۰۷۱
قلعه بهمن۰۷۱
قلعه بیابان۰۷۱
قلعه سید۰۷۱
قلعه نو۰۷۱
قوام آبادشیراز۰۷۱
قوام آبادمرودشت۰۷۱
قیر/کارزین۰۷۱
کاریان۰۷۱
کازرون۰۷۱
کافتر۰۷۱
کال۰۷۱
کته۰۷۱
کته گنبد۰۷۱
کچویه۰۷۱
کدنج۰۷۱
کرفت۰۷۱
کرموستج۰۷۱
کرونی۰۷۱
کره ای آباده۰۷۱
کره ای مرودشت۰۷۱
کره تاوی۰۷۱
کفدهک۰۷۱
کلانی۰۷۱
کلاه سیاه۰۷۱
کلستان۰۷۱
کمارج۰۷۱
کمالی۰۷۱
کمهر۰۷۱
کنارتخته۰۷۱
کناردان /هکان۰۷۱
کناره۰۷۱
کندرعبدالرضا۰۷۱
کوار۰۷۱
کوپان۰۷۱
کوپن۰۷۱
کورده۰۷۱
کورده خنج۰۷۱
کورکی۰۷۱
کوره۰۷۱
کوشک بیدک۰۷۱
کوشک قاضی۰۷۱
کوشک مرودشت۰۷۱
کوشک هزار۰۷۱
کوشکسار۰۷۱
کوشکک۰۷۱
کوشکک رامجرد۰۷۱
کوه سبز۰۷۱
کوهنجان۰۷۱
کهنویه خنج۰۷۱
کهنویه لامرد۰۷۱
کهنه جدید۰۷۱
کهنه قدیم لار۰۷۱
گاوکشک۰۷۱
گراش۰۷۱
گرده استهبان۰۷۱
گرگدان۰۷۱
گرم آباد۰۷۱
گرمشت۰۷۱
گرمه۰۷۱
گشنگان۰۷۱
گلار۰۷۱
گلبرنجی۰۷۱
گلدامچه۰۷۱
گلدشت علیا۰۷۱
گلکویه۰۷۱
گلگون۰۷۱
گلوگاه۰۷۱
گله دار۰۷۱
گویم۰۷۱
لار۰۷۱
لاغران۰۷۱
لامرد۰۷۱
لاورخشت۰۷۱
لایزنگان۰۷۱
لپوئی۰۷۱
مادرسلیمان۰۷۱
مادوان۰۷۱
ماهفرخان۰۷۱
مبارک آباد۰۷۱
مجتمع /گوشت۰۷۱
مجدآباد۰۷۱
محلچه۰۷۱
محمدآباد۰۷۱
محمدآبادگشک۰۷۱
محمله۰۷۱
محمودآبادجهرم۰۷۱
محمودآباددودانگ۰۷۱
محمودآبادهوربافت۰۷۱
مرادآباد۰۷۱
مراسخوان علیا۰۷۱
مراگلو۰۷۱
مرز۰۷۱
مرند۰۷۱
مرودشت۰۷۱
مروشکان۰۷۱
مز۰۷۱
مزایجان آباده۰۷۱
مزایجان فسا۰۷۱
مزایجان لار۰۷۱
مشایخ۰۷۱
مشکان آباده۰۷۱
مشکان شیراز۰۷۱
مشکان فسا۰۷۱
مشهدبیلو۰۷۱
مشهدمرغاب۰۷۱
مصیری۰۷۱
مظفرآباد۰۷۱
مظفری۰۷۱
معزآبادجابری۰۷۱
معزآبادگورگیر۰۷۱
مکویه۰۷۱
ملاانباری۰۷۱
منج۰۷۱
منصورآباد۰۷۱
موردی۰۷۱
مورکی۰۷۱
موسویه /ده زیر۰۷۱
مهارلونو۰۷۱
مهر۰۷۱
مهرنجان کازرون۰۷۱
مهرنجان نورآباد۰۷۱
مهریان۰۷۱
میانده حاجی آباد۰۷۱
میانده فسا۰۷۱
میانه بردنگان۰۷۱
میج۰۷۱
میشان۰۷۱
میمند۰۷۱
نجف آباد۰۷۱
نرمان۰۷۱
نصروان۰۷۱
نظام آبادآباده۰۷۱
نظرآباد۰۷۱
نعیم آباد۰۷۱
نوایگان۰۷۱
نوبندگان۰۷۱
نوجین۰۷۱
نودان۰۷۱
نورآباد/ممسنی۰۷۱
نورآبادلار۰۷۱
نوروزان۰۷۱
نیریز۰۷۱
وراوی لار۰۷۱
وکیل آباد۰۷۱
هارم /شستگان۰۷۱
هرابال۰۷۱
هرایجان۰۷۱
هربدان۰۷۱
هرم۰۷۱
هرمودباغ۰۷۱
هرمودمهرخوئی۰۷۱
هشتیجان۰۷۱
هفتوان۰۷۱
هکوان۰۷۱
همت آبادشیراز۰۷۱
همت آبادمرودشت۰۷۱
هودلار۰۷۱
هیرم۰۷۱
یاسریه۰۷۱

کاربر گرامی اگر شما دراستان فارس ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41310
 • تبلیغات اینترنتی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  کدپستی یا زیپ کد ایران و تهران چیست؟

  زیپ کد به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.