تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل
تور اروپا - سرزمین میترا
املاک کوهک
تبلیغات اینترنتی

پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان اردبیل جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۴۵ اختصاص داده شد.

آبی بیگلو۰۴۵
آتشگاه /ارجستان۰۴۵
آراللو۰۴۵
آرخازلو۰۴۵
آزادلو۰۴۵
آغبلاغ آقاجان۰۴۵
آغبلاغ رستم خان۰۴۵
آغبلاغ کرد۰۴۵
آغبلاغ گدوک۰۴۵
آغبلاغ مشکین شهر۰۴۵
آق درق۰۴۵
آق قباق۰۴۵
آقاباقر۰۴۵
آقاحسن بیگلو۰۴۵
آقامحمدبیگلو۰۴۵
آقامیرلو۰۴۵
آقچه کند۰۴۵
آلمای علیا۰۴۵
آلنی۰۴۵
آلوارس۰۴۵
آلوچه فولادلو۰۴۵
آنی علیا۰۴۵
آهو۰۴۵
ابراهیم آباد/آغدام۰۴۵
ابراهیم کندی وسطی۰۴۵
ابربکوه۰۴۵
ابلی سفلی۰۴۵
اجیرلو۰۴۵
احمدآباد۰۴۵
احمدبیگلو۰۴۵
ادلو۰۴۵
ارباب کندی۰۴۵
ارجق۰۴۵
اردبیل۰۴۵
اردیموسی۰۴۵
اسب مرز۰۴۵
اسکستان۰۴۵
اسلام آباد/جدید۰۴۵
اسلام آباد/قدیم۰۴۵
اسماعیل کندی۰۴۵
اصلان دوز۰۴۵
اظماره۰۴۵
اکبرآباد۰۴۵
الداشین۰۴۵
الماس۰۴۵
ام آباد۰۴۵
امیدچه۰۴۵
انار۰۴۵
اناویز۰۴۵
انزاب سفلی۰۴۵
انزاب علیا۰۴۵
انزان۰۴۵
انگوتلار۰۴۵
اواشانق۰۴۵
اوجاق قشلاق خروسلو۰۴۵
اوچ بلاغ۰۴۵
اوزون قوئی۰۴۵
اولتان۰۴۵
اوماسلان۰۴۵
ایدر۰۴۵
ایران آباد۰۴۵
ایرینجی /خانه شهر۰۴۵
ایلخچی کوثر۰۴۵
ایلخچی گرمی۰۴۵
ایمیر۰۴۵
اینجلو۰۴۵
اینلو۰۴۵
ایوریق۰۴۵
باباش علیا۰۴۵
بابک۰۴۵
باروق۰۴۵
بالوجه میرک۰۴۵
بران علیا۰۴۵
برک چای۰۴۵
برندق۰۴۵
بریس۰۴۵
بفراجرد۰۴۵
بقرآباد۰۴۵
بلقیس آباد۰۴۵
بلوکانلو۰۴۵
بنماران۰۴۵
بنه۰۴۵
بنیادآباد۰۴۵
بودالالو۰۴۵
بودجه سفلی۰۴۵
بورستان۰۴۵
بوسجین۰۴۵
بویاغچلو۰۴۵
بیجق۰۴۵
بیلداشی۰۴۵
بیله سوار۰۴۵
بینه۰۴۵
پاراقشلاق۰۴۵
پارس آباد۰۴۵
پرچین۰۴۵
پرمهر۰۴۵
پریخان۰۴۵
پریواتلو۰۴۵
پیرآغاج۰۴۵
پیراقوم۰۴۵
پیربداغ۰۴۵
پیله رود۰۴۵
تازه کندانگوت۰۴۵
تازه کندشریف آباد۰۴۵
تازه کندقدیم۰۴۵
تازه کندقره بلاغ۰۴۵
تپراقلو۰۴۵
ترزنق۰۴۵
تقی دیزج۰۴۵
تک بلاغ۰۴۵
تکانلو۰۴۵
تکچی۰۴۵
تکله کندی۰۴۵
تولون۰۴۵
تیل۰۴۵
ثمرین۰۴۵
جبارلو۰۴۵
جبدرق۰۴۵
جبه دار۰۴۵
جدا۰۴۵
جعفرآباد۰۴۵
جعفرلو۰۴۵
جمال آباد۰۴۵
جمایران۰۴۵
جید۰۴۵
جین قشلاقی۰۴۵
چاپاقان۰۴۵
چالگرود۰۴۵
چملوگبین۰۴۵
چنارخروسلوداغ۰۴۵
چنارساریخان بیگلو۰۴۵
چناقرود۰۴۵
چونگنش۰۴۵
چونه خانلو۰۴۵
حاج خانعلی کندی۰۴۵
حاج عوض قشلاقی۰۴۵
حاجی تاپدوق۰۴۵
حاجی دولت۰۴۵
حاجی محمود۰۴۵
حسن باروق۰۴۵
حفظ آباد۰۴۵
حکیم قشلاقی۰۴۵
حمزه خانلو/حسن کندی۰۴۵
حور۰۴۵
خان قشلاقی۰۴۵
خانقاه بفراجرد۰۴۵
خانقاه سفلی۰۴۵
خانقاه علیا۰۴۵
خانه شیر۰۴۵
خرم آباد۰۴۵
خلخال۰۴۵
خلیفه لوبیله سوار۰۴۵
خلیفه لومشکین شهر۰۴۵
خلیل آباد۰۴۵
خمس۰۴۵
خواجه بلاغی۰۴۵
خورخورعلیا۰۴۵
خوشنامه۰۴۵
خیارک۰۴۵
دده بیگلو۰۴۵
درگاهلو۰۴۵
دره آباد/کلور۰۴۵
دستگیر۰۴۵
دشت مغان /شهرک /مغان۰۴۵
دلیک یاریقان /طاهرآباد۰۴۵
دم صغرلو۰۴۵
دمیرچی۰۴۵
دمیرچی خرابه سی۰۴۵
دوشانلو۰۴۵
دولت آباد۰۴۵
دوه چی۰۴۵
دیزج۰۴۵
دیکداش۰۴۵
دیولق۰۴۵
رضاقلی قشلاقی۰۴۵
رضی۰۴۵
رضی آباد۰۴۵
روح کندی۰۴۵
زاویه سنگ۰۴۵
زاویه کرد۰۴۵
زرج آباد۰۴۵
زردآلو۰۴۵
زرگر۰۴۵
زنگبار۰۴۵
زنگیر۰۴۵
زیوه۰۴۵
ساره بانلار۰۴۵
سامانلو۰۴۵
سامیان۰۴۵
سرخای کندی۰۴۵
سرعین۰۴۵
سروآغاجی۰۴۵
سریخانلو۰۴۵
سکرآباد۰۴۵
سلطان آباد۰۴۵
سنگ آباد۰۴۵
سوسهاب۰۴۵
شال۰۴۵
شام اسبی۰۴۵
شایق۰۴۵
شریف بیگلو۰۴۵
شعبانلو۰۴۵
شکراب /هاچاکندی۰۴۵
شورستان۰۴۵
شورگل۰۴۵
شهرک /بعثت۰۴۵
شهرک /صنعتی /اردبیل۰۴۵
شیخ احمد۰۴۵
شیرین بلاغ۰۴۵
صفرلو۰۴۵
صلوات۰۴۵
صوفلو۰۴۵
صومعه۰۴۵
صومعه رودبار۰۴۵
طالب قشلاقی۰۴۵
طاووس دره سی۰۴۵
طولش۰۴۵
عباسعلیلو۰۴۵
علی کهریز۰۴۵
عمارات۰۴۵
عمران آباد۰۴۵
عنبران سفلی۰۴۵
عنبران علیا۰۴۵
فاراب۰۴۵
فخرآباد۰۴۵
فولادلوقوئی۰۴۵
فیروزآباد۰۴۵
قاسم کندی۰۴۵
قربانلو۰۴۵
قره آغاج۰۴۵
قره آغاج پشته۰۴۵
قره باغلار۰۴۵
قره تپه سبلان۰۴۵
قره تکانلو۰۴۵
قره خان بیگلو۰۴۵
قره شیران۰۴۵
قره قشلاق۰۴۵
قره قیه۰۴۵
قره لر۰۴۵
قزل درق۰۴۵
قزل قیه۰۴۵
قشلاق اینالی برات۰۴۵
قشلاق جلیللو۰۴۵
قشلاق حاج طهراج۰۴۵
قشلاق ساری قوئی شاهمار۰۴۵
قشلاق عبا۰۴۵
قصابه۰۴۵
قلعه برزند۰۴۵
قلعه جوق سبلان۰۴۵
قلی بیگلو۰۴۵
قلیچ خانلو۰۴۵
قورت تپه۰۴۵
قورت تپه مرادلو۰۴۵
قورتولموش۰۴۵
قوزلو۰۴۵
قوشاقشلاق۰۴۵
قوشه سفلی۰۴۵
قوناق قران۰۴۵
قیدقشلاقی۰۴۵
کجل۰۴۵
کدخدالو۰۴۵
کردلر۰۴۵
کرکرق۰۴۵
کرگان۰۴۵
کرندق۰۴۵
کریق۰۴۵
کریق بزرگ۰۴۵
کرین۰۴۵
کزج۰۴۵
کلورامام رود۰۴۵
کله سرسفلی۰۴۵
کله سرنیر۰۴۵
کلی علیا۰۴۵
کمال آباد۰۴۵
کنجوبه۰۴۵
کنده کندی۰۴۵
کنزق۰۴۵
کنگرلو۰۴۵
کوجنق۰۴۵
کورائیم۰۴۵
کورعباسلو۰۴۵
کوهساره۰۴۵
کهریز۰۴۵
گرجان۰۴۵
گرده۰۴۵
گرمی /شهرک /ولیعصر۰۴۵
گزاز۰۴۵
گلشن۰۴۵
گللو۰۴۵
گلنوجه۰۴۵
گلوزان۰۴۵
گلیجان۰۴۵
گنجگاه۰۴۵
گندیشمین۰۴۵
گوده کهریز۰۴۵
گورادل۰۴۵
گورانسراب۰۴۵
گوردیگل۰۴۵
گوشلو۰۴۵
گوگ تپه۰۴۵
گوگرچین۰۴۵
گونی کندی۰۴۵
گیلانده۰۴۵
گیلوان۰۴۵
گیوی /کوثر۰۴۵
گیوی زاویه۰۴۵
لاهرود۰۴۵
لرد۰۴۵
لکرآبادسفلی۰۴۵
لکندشت۰۴۵
لمعه دشت۰۴۵
لنبر۰۴۵
ماجولان۰۴۵
مازافا۰۴۵
مجره۰۴۵
مجنده۰۴۵
مجیدلو۰۴۵
محمدتقی کندی۰۴۵
محمودآباد۰۴۵
مرادلو۰۴۵
مرشت۰۴۵
مرنی۰۴۵
مشکین شهر۰۴۵
مشیران۰۴۵
مقصودلو۰۴۵
ملااحمد۰۴۵
منامین۰۴۵
موئیل۰۴۵
مهماندوست۰۴۵
میانرودان۰۴۵
میجنده /اور/اندزگ۰۴۵
میرزانق۰۴۵
میرکندی۰۴۵
میرودی کندی۰۴۵
میزان۰۴۵
مین آباد۰۴۵
نجفقلی قشلاقی۰۴۵
نساز۰۴۵
نقدی علیا۰۴۵
نمهیل۰۴۵
نمین۰۴۵
ننه کران۰۴۵
نوجه ده۰۴۵
نورمحمدکندی۰۴۵
نوشنق۰۴۵
نوشهر۰۴۵
نیارق۰۴۵
نیر۰۴۵
نیلق۰۴۵
وان۰۴۵
ولیعصرنیر/ایلانجیق۰۴۵
ویرثق۰۴۵
ویلادرق۰۴۵
هزارکندی۰۴۵
هشتجین۰۴۵
هشین۰۴۵
هل آباد۰۴۵
هیبت جهانخانلو۰۴۵
هیر۰۴۵
یزن آباد۰۴۵
یونجالو۰۴۵

کاربر گرامی اگر شما در استان اردبیل ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41085
 • تبلیغات اینترنتی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • اینم جالبه !

  کدپستی یا زیپ کد ایران و تهران چیست؟

  زیپ کد به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک …

  ۳ دیدگاه

  1. اده جمع کنین این مسخره بازی رو این چه سایتیه دنبال یه شماره هستیم نمیشه پیدا کرد اه اه

  2. شماره۰۴۵۳۹۳۸مربوط به کجای اردبیله؟

  3. سلام پیش شماره وشماره روستای توسانلو(گرمی-بخش برزند)رومیخواستم.ممنون

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.