تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره خطوط موبایل فارس
ثبت نام لاتاری
اخبار تکنولوژِی

پیش شماره خطوط موبایل فارس

لیست زیر در آسمونی پیش شماره تلفن های همراه استان فارس به ترتیب حروف الفبا و اعداد میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. 

خطوط موبایل شهر آباده :

۰۹۱۷۱۵۰

۰۹۱۷۱۵۱

۰۹۱۷۱۵۲

۰۹۱۷۱۵۳

۰۹۱۷۱۵۵

۰۹۱۷۳۵۱

۰۹۱۷۳۵۲

۰۹۱۷۷۵۱

۰۹۱۷۷۵۲

۰۹۱۷۸۵۱

۰۹۱۷۸۵۲

۰۹۱۷۹۵۰

۰۹۱۷۹۵۱

۰۹۱۷۹۵۲

خطوط موبایل شهر جهرم :

۰۹۱۷۱۹۰

۰۹۱۷۱۹۱

۰۹۱۷۱۹۲

۰۹۱۷۱۹۴

۰۹۱۷۳۹۱

۰۹۱۷۳۹۲

۰۹۱۷۷۹۱

۰۹۱۷۷۹۲

۰۹۱۷۸۹۰

۰۹۱۷۸۹۱

۰۹۱۷۸۹۲

۰۹۱۷۹۹۱

۰۹۱۷۹۰۸

خطوط موبایل شهر شیراز :

۰۹۱۷۰۳۸

۰۹۱۷۰۳۹

۰۹۱۷۱۰۰

۰۹۱۷۱۰۱

۰۹۱۷۱۰۲

۰۹۱۷۱۰۳

۰۹۱۷۱۰۴

۰۹۱۷۱۰۵

۰۹۱۷۱۰۶

۰۹۱۷۱۰۷

۰۹۱۷۱۰۸

۰۹۱۷۱۰۹

۰۹۱۷۱۱۰

۰۹۱۷۱۱۱

۰۹۱۷۱۱۲

۰۹۱۷۱۱۳

۰۹۱۷۱۱۴

۰۹۱۷۱۱۵

۰۹۱۷۱۱۶

۰۹۱۷۱۱۷

۰۹۱۷۱۱۸

۰۹۱۷۱۱۹

۰۹۱۷۱۲۰

۰۹۱۷۱۳۸

۰۹۱۷۱۸۷

۰۹۱۷۱۸۸

۰۹۱۷۱۸۹

۰۹۱۷۲۲۷

۰۹۱۷۲۲۸

۰۹۱۷۳۰۰

۰۹۱۷۳۰۱

۰۹۱۷۳۰۲

۰۹۱۷۳۰۳

۰۹۱۷۳۰۴

۰۹۱۷۳۰۵

۰۹۱۷۳۰۶

۰۹۱۷۳۰۷

۰۹۱۷۳۰۸

۰۹۱۷۳۰۹

۰۹۱۷۳۱۰

۰۹۱۷۳۱۱

۰۹۱۷۳۱۲

۰۹۱۷۳۱۳

۰۹۱۷۳۱۴

۰۹۱۷۳۱۵

۰۹۱۷۳۱۶

۰۹۱۷۳۱۷

۰۹۱۷۳۱۸

۰۹۱۷۳۱۹

۰۹۱۷۳۲۰

۰۹۱۷۳۳۶

۰۹۱۷۳۳۷

۰۹۱۷۳۳۸

۰۹۱۷۳۳۹

۰۹۱۷۳۸۷

۰۹۱۷۳۹۵

۰۹۱۷۵۳۴

۰۹۱۷۶۰۰

۰۹۱۷۶۱۷

۰۹۱۷۶۱۸

۰۹۱۷۶۱۹

۰۹۱۷۶۳۰

۰۹۱۷۶۳۱

۰۹۱۷۶۳۲

۰۹۱۷۶۳۳

۰۹۱۷۶۳۴

۰۹۱۷۶۳۵

۰۹۱۷۶۳۶

۰۹۱۷۶۳۷

۰۹۱۷۶۷۴

۰۹۱۷۶۷۵

۰۹۱۷۶۷۶

۰۹۱۷۶۷۷

۰۹۱۷۶۸۶

۰۹۱۷۶۸۷

۰۹۱۷۶۸۸

۰۹۱۷۶۸۹

۰۹۱۷۶۹۰

۰۹۱۷۶۹۵

۰۹۱۷۶۹۶

۰۹۱۷۶۹۷

۰۹۱۷۷۰۰

۰۹۱۷۷۰۱

۰۹۱۷۷۰۲

۰۹۱۷۷۰۳

۰۹۱۷۷۰۴

۰۹۱۷۷۰۵

۰۹۱۷۷۰۶

۰۹۱۷۷۰۷

۰۹۱۷۷۰۸

۰۹۱۷۷۰۹

۰۹۱۷۷۱۰

۰۹۱۷۷۱۱

۰۹۱۷۷۱۲

۰۹۱۷۷۱۳

۰۹۱۷۷۱۴

۰۹۱۷۷۱۵

۰۹۱۷۷۱۶

۰۹۱۷۷۱۷

۰۹۱۷۷۱۸

۰۹۱۷۷۱۹

۰۹۱۷۷۲۰

۰۹۱۷۷۳۶

۰۹۱۷۷۳۷

۰۹۱۷۷۳۸

۰۹۱۷۷۳۹

۰۹۱۷۷۸۷

۰۹۱۷۷۸۸

۰۹۱۷۸۹۳

۰۹۱۷۸۹۴

۰۹۱۷۸۹۵

۰۹۱۷۸۹۶

۰۹۱۷۸۹۷

۰۹۱۷۸۹۸

۰۹۱۷۸۹۹

۰۹۱۷۸۰۰

۰۹۱۷۸۰۱

۰۹۱۷۸۰۲

۰۹۱۷۸۰۳

۰۹۱۷۸۰۴

۰۹۱۷۸۰۵

۰۹۱۷۸۰۶

۰۹۱۷۸۰۷

۰۹۱۷۸۰۸

۰۹۱۷۸۰۹

۰۹۱۷۸۱۰

۰۹۱۷۸۱۱

۰۹۱۷۸۱۲

۰۹۱۷۸۱۳

۰۹۱۷۸۱۴

۰۹۱۷۸۱۵

۰۹۱۷۸۱۶

۰۹۱۷۸۱۷

۰۹۱۷۸۱۸

۰۹۱۷۸۱۹

۰۹۱۷۸۲۰

۰۹۱۷۸۶۳

۰۹۱۷۸۳۷

۰۹۱۷۹۱۰

۰۹۱۷۹۱۱

۰۹۱۷۹۱۲

۰۹۱۷۹۱۳

۰۹۱۷۹۱۴

۰۹۱۷۹۱۵

۰۹۱۷۹۱۶

۰۹۱۷۹۱۷

۰۹۱۷۹۱۸

۰۹۱۷۹۱۹

۰۹۱۷۹۲۰

۰۹۱۷۹۲۴

۰۹۱۷۹۲۵

۰۹۱۷۹۲۶

۰۹۱۷۹۳۵

۰۹۱۷۹۳۶

۰۹۱۷۹۸۰

۰۹۱۷۹۸۶

۰۹۱۷۹۹۸

۰۹۱۷۹۹۹

۰۹۱۷۹۶۳

۰۹۱۷۹۶۷

۰۹۱۷۹۶۸

۰۹۱۷۹۶۹

۰۹۱۷۹۰۹

۰۹۱۰۷۱۳

۰۹۳۲۷۱۰

۰۹۳۲۷۱۱

۰۹۳۲۷۱۲

۰۹۳۲۷۱۳

۰۹۳۲۷۱۴

۰۹۳۲۹۱

خطوط موبایل شهر فسا :

۰۹۱۷۱۳۰

۰۹۱۷۱۳۱

۰۹۱۷۱۳۲

۰۹۱۷۱۳۳

۰۹۱۷۱۳۴

۰۹۱۷۱۳۵

۰۹۱۷۳۳۰

۰۹۱۷۳۳۱

۰۹۱۷۳۳۲

۰۹۱۷۴۳۶

۰۹۱۷۷۳۰

۰۹۱۷۷۳۱

۰۹۱۷۷۳۲

۰۹۱۷۸۳۱

۰۹۱۷۸۳۲

۰۹۱۷۸۳۳

۰۹۱۷۸۳۴

۰۹۱۷۹۳۰

۰۹۱۷۹۳۱

۰۹۱۷۹۳۲

۰۹۱۷۹۳۴

خطوط موبایل شهر کازرون :

۰۹۱۷۱۲۱

۰۹۱۷۱۲۲

۰۹۱۷۱۲۳

۰۹۱۷۱۲۴

۰۹۱۷۱۲۵

۰۹۱۷۱۵۴

۰۹۱۷۳۲۱

۰۹۱۷۳۲۲

۰۹۱۴۳۲۳

۰۹۱۷۳۲۴

۰۹۱۷۷۲۱

۰۹۱۷۷۲۲

۰۹۱۷۷۲۳

۰۹۱۷۷۲۴

۰۹۱۷۸۲۱

۰۹۱۷۸۲۲

۰۹۱۷۸۲۳

۰۹۱۷۸۲۴

۰۹۱۷۹۲۱

۰۹۱۷۹۲۲

۰۹۱۷۹۲۳

 خطوط موبایل شهر لار :

۰۹۱۷۱۸۰

۰۹۱۷۱۸۱

۰۹۱۷۱۸۲

۰۹۱۷۱۸۳

۰۹۱۷۱۸۴

۰۹۱۷۱۸۵

۰۹۱۷۳۸۱

۰۹۱۷۳۸۲

۰۹۱۷۳۸۳

۰۹۱۷۷۸۱

۰۹۱۷۷۸۲

۰۹۱۷۷۸۳

۰۹۱۷۸۸۱

۰۹۱۷۸۸۲

۰۹۱۷۸۸۳

۰۹۱۷۹۸۱

۰۹۱۷۹۸۲

۰۹۱۷۹۷۹

۰۹۱۷۹۰۷

خطوط موبایل شهر مرودشت :

۰۹۱۷۱۲۶

۰۹۱۷۱۲۷

۰۹۱۷۱۲۸

۰۹۱۷۱۲۹

۰۹۱۷۳۲۸

۰۹۱۷۳۲۹

۰۹۱۷۷۲۸

۰۹۱۷۷۲۹

۰۹۱۷۸۲۶

۰۹۱۷۸۲۸

۰۹۱۷۸۲۹

۰۹۱۷۸۳۰

۰۹۱۷۹۲۷

۰۹۱۷۹۲۸

۰۹۱۷۹۹۶

خطوط موبایل شهر نی ریز :

اعتباری

 ۰۹۱۶۴۵۰

۰۹۱۶۴۵۱

۰۹۱۶۴۵۲

۰۹۱۶۴۵۳

۰۹۱۶۴۵۴

۰۹۱۶۴۵۵

۰۹۱۶۴۵۶

۰۹۱۶۴۵۷

۰۹۱۶۴۵۸

۰۹۱۶۴۵۹

کاربر گرامی اگر شما در استان فارس ساکن هستید و پیش شماره موبایل خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4٫25 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=22379
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • تبلیغات اینترنتی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  کدپستی یا زیپ کد ایران و تهران چیست؟

  زیپ کد به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک …

  ۸۴ دیدگاه

  1. سلام پیش شماره همراه اول شهرفیروزابادفارس چنده

  2. ۰۹۱۷۳۹۵و۰۹۱۷۷۸۸ مربوط به چه شهرهایی است؟

  3. Slm.0916574 shomare male che shahriye??zaroiriyehaaaaa

  4. salam, in shomare kogast? 0917486

  5. سلام عزیزم میخواستم بدونم قیمت سیم ۰۹۱۷۷۱۲چنده?

  6. سلام. میشه بگین این شماره ۰۹۱۷۸۸۶ مال کجای شیراز.ممنون میشم

  7. کد ۹۱۷۳۱۲ مربط به شهرستان سروستان استان فارس ۷۰ کیلومتری شیراز

  8. پیش شماره ۰۹۱۷۰۲۴مال کجاس؟ مرسی

  9. سلام
   پیش شماره ایرانسل مربوط به شهر شیراز هم موجود هست

  10. ۰۹۱۷۰۱۷ لطفا بگید مال چه شهری است؟

  11. با سلام پیش شماره ۰۹۱۷۲۱۷ مال کدوم شهره؟؟

  12. با سلام پیش شماره ۰۹۱۷۵۵۵ مال کذوم شهره و ۰۹۱۷۴۸۰؟؟؟؟؟؟؟

  13. شماره ۰۹۱۷۲۹۲ مال کجاست؟

  14. پیش شماره۰۹۱۷۶۴۰مال کدوم شهر هست

  15. salam shomre 91743240 bara kojast?

  16. سلام ۹۱۷۵۵۷ واسه شیرازه؟

  17. ببخشید ۰۹۱۷۲۱۲ برا کدوم شهره؟ لازمش دارم ضروریه.باتشکر

  18. سلام میشه راهنماییم کنید ۰۹۱۷۶۲۴ کد کجاست? ضروریه مرسی با تشکر

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.