تلگرام آسمونی
ورود به کانال
صفحه اصلی > سلامت > تناسب اندام و بدنسازی > بهترین زمان ورزش در ماه رمضان
سامانه متقاضی - بازار ثبت تقاضای رایگان,آگهی رایگان,نیازمندیها

بهترین زمان ورزش در ماه رمضان

exercise time in ramadan بهترین زمان ورزش در ماه رمضان

آسمونی : ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻴﻬﻤﺎنی ﺧﺪا در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﺎل ﺟﻮ ﭘﺪﻳﺪ می آﻳﺪ، ﻣﺒﺎحثی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داری ﺑﺮ ﺑﺪن ورزﺷﻜﺎران ﺑﻪ یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح در ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش ﺑﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎلی ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات روزه داری ﺑﺮ ﺑﺪن ﻳﻚ ورزﺷﻜﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ روزه داری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﺳﻮئی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن اﻧﺴﺎن وارد نمی ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ورزﺷﻜﺎران ﻛﻤﻚ میﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪای و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻓﺸﺎر و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺻﺪر ﺗﻮﺟﻬﺎت ورزﺷﻜﺎران روزه دار ﺑﺎﺷﺪ.در واﻗﻊ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی درﻳﺎفتی از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ورزﺷﻜﺎران در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

 

زﻣﺎنﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ورزشﺑﻌﺪ ازاﻓﻄﺎر ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ؟!

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮوع ورزش دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪاز ﻣﺼﺮف اﻓﻄﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺎﺻﻠﻪﺑﻴﻦ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ورزش ﻛﺮدن ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﺑﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺧﻮن ﺑﻪ راحتی در ﻋﻀﻼت ورزﺷﻜﺎران ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ. 

 

ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ !

ورزش ﺑﺮای ورزﺷﻜﺎران روزه دار در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ و ﻋﺼﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ورزش در زﻣﺎن ﺳﺤﺮ ﺑﺮای ورزﺷﻜﺎران  روزه دار ﺑﺎﻋﺚ تشنگی و اﻳﺠﺎد ﺿﻌﻒ در ﻓﺮد ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻗﻨﺪﺧﻮن و در پی آن ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ در اﻓﺮاد می ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ورزش ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر و ﺷﺎم اﺳﺖ ، ورزش ﺑﺼﻮرت آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ورزﺷﻜﺎران از ﺣﺮﻛﺎت ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻨﺪ در ورزش ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=69149
loading...
 • کانال تلگرام آسمونی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • تبلیغات اینترنتی
 • افزایش فالوراینستاگرام
 • اینم جالبه !

  بهترین جایگزین رژیم های غذایی و تناسب اندام

  اگر در دوران رژیم کاهش وزن به سر می برید و به دنبال جایگزین هایی …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  تبلیغات اینترنتی