آسمونی
مشاغل، صنایع، خدمات

نمونه قرارداد شراکت

ثبت نام لاتاری

بسیاری از افراد همواره برای نوشتن قرارداد با مشکل نحوه نگارش آن روبرو هستند و ممکن است قراردادی را به اشتباه تنظیم نمایند. نمونه قرار داد ها در هر زمینه به افراد کمک می کند تا در زمان عقد قرار داد بتوانند از آن به عنوان الگو استفاده نمایند و آن را مطابق با آنچه در نظر دارند تغییر دهند. آسمونی در این مقاله نمونه انواع قرار داد شراکت را برای شما عزیزان منتشر می کند که دعوت می کنیم تا پایان ما را همراهی کنید.

Sample partnership agreement1 نمونه قرارداد شراکتقرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

چند نمونه قرارداد شراکت

قرارداد مشاركت تجاری مغازه/فروشگاه/کارگاه/………

قرارداد ( مشاركت تجاری مغازه/فروشگاه/کارگاه/………. )   قرارداد مشاركت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی كه عبارت است از: «ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنا به توافق و تفاهم كامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(كه با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذكر انعقاد یافته) فی مابین: طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای ……………………….. فرزند آقای ………………… دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: ……………………………………………..تلفن………………… طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………………………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: …………………………………………………..تلفن………………. طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ………………. فرزند آقای ………………………….. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: ……………………………………………………تلفن………………   طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند. موضوع قرارداد: ماده1- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت(شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/………………. ماده2- تابعیت این مشاركت ایرانی است.   مکان اجرای قرارداد: ماده3- مکان ومركز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است  به نشانی خیابان………………………………………………………………………………………….(آدرس مکان و کسب و کار)   مدت قرارداد: ماده4- مدت این شراکت از تاریخ ……………. ماه یكهزار و سیصد و ……………شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.   سرمایه و ملبغ کل قرارداد: ماده5- کل سرمایه این مشاركت مبلغ…………………………………….ریال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است. تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده 5 زیر) ماده5- کل سرمایه این مشاركت مبلغ……………………………..است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است. شریک اول آقای/خانم …………….فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………..ریال به حروف ……………………………………………………………….ریال …

*********

Sample partnership agreement3 نمونه قرارداد شراکتشراکتنامه   

شراکت نامه ذیل بر مبنای: ((ماده 10و190 قانون مدنی :قرارداد های خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده اندبا توجه به بندهای چهارگانه ماده 190 در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشند نافذ است . ))  طرف اول قرارداد: خانم / آقای : …………………………………………فرزند آقای  ………….. دارای شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………….به نشانی: …………………………………. و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقای :…………………………..فرزند آقای:……………………. دارای شناسنامه شماره …………………………………………………..صادره از ……………….متولد …………………..ساكن …………………………. از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشد . *موضوع قرارداد عبارتست: از سرمایه گذاری در امرخریدو بهره برداری یک دستگاه…………………. … در شهر…………… مبلغ سرمایه اولیه……………… ….ریال که توسط طرفین به نسبت شراکت پرداخت شده است.                                                                                                                 *تاریخ شروع ومدت آن: از تاریخ ………………. بمدت …………………. سال                                                                   *شروط وتعهدات ضمن شراکتنامه:                                                                                                           تبصره1: مسئولیت قانونی مربوط به پروانه متوجه طرفین خواهد بود.                                                                      تبصره 2: حق کسب وپیشه و تجارت وسرقفلی متعلق به طرفین است.                                                                    تبصره 3: اداره کردن واحد مزبور بعهده طرفین است.                                                                                      تبصره4: درآمد حاصل پس از کسر هزینه ها …

*********Sample partnership agreement3 1 نمونه قرارداد شراکت

فرم نمونه قرارداد مشاركت در ساخت

به لطف خداوند متعال این قرارداد در تاریخ ………… به منظور ساخت …………. بین ٓاقای/خـانم …….. فرزنـد …….. بـه شـماره شناسـنامه ……….. متولد ……… صادره ……….. به نشانی …….. از یك طرف به عنوان مالك و طرف/ٓاقای – طرفین/ٓاقایان ………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………. متولد ………. صادره ………. به نشانی ……….. به عنوان مجری / مجریان با شرایط و مفاد زیر كه مـورد قبـول و پـذیرش طرفین است منعقد می گردد. لذا طرفین قرارداد متعهد شدند خداوند یكتا را در هر حال شاهد و ناظر خود داشته و كلیه مفاد این شراكت نامه را اجرا نمایند   .ماده1 – موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از ساخت ………. بر روی قطعه زمینی با ملك كلنگی به شماره پالك ثبتی ………… به شماره به ثبت ……… به شماره صفحه …….. شماره ورقه مالكیت ……… و شماره دفتر ….. بخش ….. واقع در ……….. ماده2 مساحت ……. ماده3- مدت زمان اجرای قرارداد زمان اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه ملك به مدت ……… ماه شمسی میباشد. ماده4- سهم مالك و مجری / مجریان مقرر گردید پس از اتمام عملیات اجرائی ساختمان ……. به مالك / مالكین تعلق گیرد و مابقی كه به قرار ذیل است ……………. بـه مجـری / مجریان تعلق خواهد گرفت. ماده5- مشخصات عمومی ساختمان مجری / مجریان متعهد میگردند تا مشخصات عمومی ساختمان  را در كلیه  طبقات و مشخصات  مربوط به واحدهای ٓان را كـه متعلـق بـه مالك است به شرح زیر انجام دهند.       نوع اسکلت     دربهای ورودی ساختمان     تاسیسات حرارتی    تاسیسات برودتی   پنجرهها   چهارچوب دربها  انشعاب برق   سیمها و سیم كشی   كلید پریزها شیرٓاالت     لوله های ٓاب  لوله های فاضالب از نوع   دستگیر ٓه الات   سرویس های بهداشتی  دربهای ورودی واحدها  انشعاب ٓاب كابینت   ٓاسانسور  راه پله     پشت بام   انباری   نقاشی   پاركینگ   حمام   پاسیو    سرامیك از نوع     كاشیها و قرنیز از نوع   گچبری   شیشه ها     لوله كشی گاز       چاه فاضلاب : حفر ……………… حلقه چاه فاضالب با …………… به ارتفاع حداقل ………………. متر متراژ مجموع چاه حداقل ………. متر مكعب   1-6-  مجری/مجریان متعهد میگردند تا ساختمان دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشههای مصوب و توافق حاصله بـا مالـك/مـالكین زیرنظر مهندس ناظر احداث شود و نحوه اسكلت بندی ، جزئیات و ابزارٓاالتی كه در ساختمان به كـار خواهـد رفـت دقیقـا طبـق شـرح مندرج در ماده 5 همین قرارداد ٓاورده شده است جزء الینفك ٓان بوده مجری/مجریان موظف به اجرای ٓان هستند. 2-6-  اجرای كار بعد از عقد قرارداد از ابتدا اعم از تشكیل پرونده ، اخذ جواز ، تنظیم سند ملك بـه صـورت مشـاع ، تهیـه نقشـه …

*********

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

  توجه : این نمونه قرارداد ، قابل تعمیم به املاک دیگر نمی باشد هر ملکی شرایط و قرارداد خاص خود را دارد ————————————————————————————————— یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقودقرارداد مشارکت در ساخت مبایعه نامه … دانگ ، مشارکت در ساخت  … دانگ   ماده 1) طرفین  معامله :               طرف اول – مالک  1- آقای / خانم ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …..وکدملی………….صادره از …….تابعیت………… متولد ……………….نسبت به …. دانگ مورد معامله اقامتگاه :شهر………… خیابان/ کوچه/ بن بست………../ پلاک ………/ کدپستی ………..تلفن: ……………. موبایل :……………… 

*********Sample partnership agreement4 نمونه قرارداد شراکت

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

بنام خدا

تاریخ :     شماره : نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی  طرفین قرارداد : قرارداد حاضر بمنظور احداث بنا و شراكت در عرصه و اعیان آن فی مابین نامبردگان زیر آقای/ خانم ……………………. فرزند …………………… به شناسنامه ………….. صادره از …………… به نشانی : ……………………………………………………………………………………………….تلفن : ………………..بعنوان مالك ششدانگ عرصه و اعیان پلاك ثبتی…  به مساحت… واقع در…  ساكن نشانی فوق كه در این قرارداد به اختصار مالك نامیده میشود از یكطرف آقای/ خانم ……………………. فرزند …………………… به شناسنامه ………….. صادره از …………. به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………………..تلفن : ……………….. به عنوا ن سرمایه گذار و مجری قرارداد كه به اختصار عامل نامیده میشوند با رعایت ماده 10 قانون مدنی وشرایط  و تعهدات آتی به تاریخ فوق منعقد گردید .                                                 موضوع قرارداد : عبارتست از احداث آپارتمان به سرمایه و مباشرت عامل در ششدانگ پلاك ثبتی یاد شده در بالا كه متعلق به مالك است  به شرح آنچه در سایر قسمتهای این قرارداد و لیست مشخصات فنی و مصالح مصرفی و نقشه مصوب شهرداری كه تماماً جزء پیوست لاینفك این قرارداد محسوب میشوند. محل انجام قرارداد : عبارتست از …………………………………………………………………………………………….  مدت قرارداد : از تاریخ……………………..  لغایت …………………… به مدت دو سال كامل خورشیدی میباشد. سرمایه قرارداد و سهم طرفین : برآورد ارزش ریالی ششدانگ عرصه و اعیان پلاك ثبتی و مصالح موجود در آن تماماً در مالكیت و تصرف شرعی و قانونی مالك  ( با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت حاضر ) در زمان انعقاد قرارداد میباشد و به رویت عامل رسیده و از كم و كیف آن اطلاع حاصل كرده، عبارتست از مبلغ…              ریال ، معادل… تومان كه مورد قبول و موافقت مالك و عامل است و عامل مكلف است با صرف هزینه ای برابر              …………………….. ریال ، معادل ………………………. تومان آپارتمانهایی با شرایط مذكور در این قرارداد و مشخصات فنی و مصالح پیوست قرارداد در پلاك ثبتی فوق احداث نماید.  محل تنظیم قرارداد : عبارتست از ……………………………………………………………………………. شرایط و تعهدات بند 1 –  مالك متعهد شد ظرف مدت……………….. پس از امضای قرارداد حاضر در …

تازه های مرتبط

استخدام مشاغل مربوط به سایت

طاهره رضایی

استخدام مشاغل کامپیوتری

طاهره رضایی

استخدام مشاور

طاهره رضایی

حسابداری چیست و انواع حسابداری

طاهره رضایی

استخدام مهد کودک

طاهره رضایی

استخدام مهماندار

طاهره رضایی

درج نظر