تازه های آسمونی
صفحه اصلی > فرهنگ و هنر > سخنان بزرگان > 100 سخن ناب از کوروش بزرگ
تبلیغات اینترنتی

100 سخن ناب از کوروش بزرگ

lean remarks of cyrus the great 100 سخن ناب از کوروش بزرگ

کوروش بزرگ (کوروش کبیر) ؛ نخستین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی بود، کوروش به مدت سی سال، از سال 529 تا 559 پیش از میلاد، بر کشور ایران فرمانروایی کرد.

دربارهٔ کوروش تمام مورخان توافق دارند که شاهی بود با عزم، خردمند و مهربان که در موارد مشکل به عقل بیش از قوه متوسل می‌شد و برخلاف پادشاهان آشور و بابل، با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود. جنگ و بوی خون او را برخلاف فاتحان دیگر مغرور نکرد و رفتار او با پادشاهان مغلوب لیدیه و بابل سیاست تسامح او را بخوبی نشان می‌دهد.

به واقع کوروش، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین و از جمله نوادری بود که تاریخ جهان به خود دیده است . انسانی والا و ابرمردی بی همتا که می توان گفت نام ایران با وجود او ایران شد و از بنیانی که او بنا نهاد برای هزاران سال ملتی واحد از اقوام آریایی واقع در فلات ایران شکل گرفت که طی قرنها تمام تمدن ها و قدرتهای کوچک و بزرگ را تحت شعاع خود قرار داد و هویت ایرانی متشکل از مادهای آذربایجان و کردستان و پارسهای جنوب و پارتهای شرق ایران زمین که ملت واحد ایران را تشکیل دادند و تاریخ چندین هزار ساله خود را دوشادوش یکدیگر و در کنار یکدیگر رقم زدند به همراه هم از این خاک و هویت دفاع کردند و با افتخار ایرانی بودن خود را به جهانیان اعلام نمودند

درباره فرجام کوروش نیز باید گفت این سرباز وطن در جنگ با اقوام وحشی شرقی و دفاع از سرزمین خویش جان خود را فدا نمود و پیکرش در پاسارگاد به خاک سپرده شد و تا امروز نیز جاودانه باقی مانده است

جهت مشاهده زندگینامه کامل کوروش بزرگ اینجا را کلیک نمایید

 

در بخش زیر میتوانید 100 سخن ناب ، مهم و ارزشمند از کوروش بزرگ را مطالعه نمایید :
 

1) ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

2) ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

3) دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید

4) با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد

5) مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد

6) چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد

7) از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است

8) به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند

9) دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید

10) نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد

11) به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن

12) اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است

13) عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند

14) دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند

15) مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند

16) آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر

17) در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند

18) سخن بموقع بگو زیرا بساتکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است

19) ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است

20) از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست

21) ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است

22) همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند

23) زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

24) اگر در پی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است

25) حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو

26) با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی

27) از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی

28) با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن

29) در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش

30) به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما

31) مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی

32) مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است

33) اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد

34) اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی

35) با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد

36) فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان

37) مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند

38) سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی

39) دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست

40) یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید

41) حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند

42) هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

43) مال کسی را تاراج مکن و به مال خود میامیز

44) برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن

45) هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی

46) هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد

47) تا حدی که می توانی از مال خود داد و دهش نما

48) کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

49) پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش بپذیر

50) جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر

51) نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور

52) چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن

53) از نیک کرداری خود غره مشو و رجز مخوان

54) به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن

55) از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس

56) با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما

57) از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن

58) از هر کس و هر چیز مطمئن مباش

59) فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

60) بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

61) سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

62) با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی

63) راستگو باش تا استقامت داشته باشی

64) متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

65) دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

66) معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

67) دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی

68) مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

69) سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی

70) با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن

71) روح خود را با خشم وکین آلوده مساز

72) در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد

73) در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن

74) هرگز ترشرو و بدخو مباش

75) در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند

76) دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده

77) اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

78) خود را به بندگی کسی مسپار

79) همیشه روح خود را به یاد دار

80) قبل از جواب دادن تفکر کن

81) هیچ کس را تمسخر مکن

82) با مرد بدکار هم راز مشو

83) با مرد خشمگین همراه مشو

84) با فرومایه مشورت مکن

85) با مست هم خوراک مشو

86) مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن

87) مال خود را به مرد حسود نشان نده

88) از پادشاهان فرمان ناحق مخواه

89) از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو

90) در مجازات مردم کینه مورز

91) در معبر عام مجادله نکن

92) با مرد بسیار متول هم خوراک مشو

93) مرد راستگو را برای پیغام بفرست

94) برای جاه و مقام مجادله مکن

95) از مدد قوی, متمول و کینه ورز دور باش

96) با مرد ادیب دشمن مباش

97) با مرد نادان راز مگوی

98) به هیچ کس دروغ مگو

99) از بی شرم مال مگیر

100) به نزد بدکار چیزی گرو مگذار.

 

برای آشنایی بیشتر با کوروش روی گزینه زیر کلیک نمایید:

شخصیت و بخشی از زندگی کوروش بزرگ

 

– اختصاصی سایت آسمونی از منابع: 

1- وصیت نامه کوروش بزرگ

2- کتاب کوروش بزرگ – نوشته‎ی پروفسور مری بوریس ، ترجمه شاپور شهبازی

3- کتاب قرآن کریم توصیف سوره ی کهف آیات ۸۳ تا ۹۰ (جهت اثبات پیامبر بودن کوروش)

 

– از تمامی عزیزان خواستار رعایت ادب و احترام در بیان گفتارشان هستیم، سپاس.

- همین حالا عضو کانال تلگرام آسمونی شوید: کلیک نمایید

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=6992
تبلیغات اینترنتی

اینم جالبه !

valuable-sentences

جملاتی ارزشمند از برایان تریسی

برایان تریسی از نویسندگان کتابهای خودیاری هست که بسیاری از کارهای خود را به صورت …

187 نظرات

 1. ناشناس

  کوروش عزیز کجای که تو فقط درد مردم بهتر میدونی اگه بودی همه چی داشتیم الان هچی نداریم

 2. از نسل کوروش

  درود بر شما دوست عزیز میهن پرست . راستش همه این جملات برای کوروش بزرگ نیست . به خاطر حمله اعراب ملخ خور و اسکندر ملعون مدارک زیادی در ایران از دوران باشکوه هخامنشیان نیست . در حقیقت جز تعداد انگشت شماری فوقش 10 تا از این جنلات واقعا برای کوروش کبیر است . چندجمله از وصیت نامه کوروش بزرگ هم هست که این جا نبود . مثل این : مرومان من هدیه ای از آسمان بودند و من برای آسایش آن ها کوشیدم . یا : رهبری که نداند مردمانش شب را چگونه به صبح می رسانند گورکنی بیش نیست . امید است روزی که با بازگشت شکوه گذشته از زیر ظلم و استبداد اعراب بیرون رویم و فریاد آزادی سر دهیم .

 3. سلام ،کوروش کبیر بهترین پادشاه ایران ،کسی که هیچ گاه ظلم نکرد و مردمانش عاشقانه او را دوست داشتن ای کاش در این عصر هم این اقایان دست از ظلم و فریب بر میداشتن

 4. درود بر شما

  اندکی ایراد داشت ولی باز هم خوب بود

 5. ناشناس

  سند این جملات کجاس؟ سنگ نوشته ای؟ کتیبه ای؟ مورخان باستان ؟ یا من درآوردی زدین بنام کورش؟

 6. خدا لعنت کنه اونهایی که با دروغ و انتساب های دروغ و خرافه به کوروش ضربه میزنند. لعنت به کذاب ها

 7. ناشناس

  خدایش معلومه خیلی به مغزت فشار اوردی تا این جمله های سطحی رو از خودت بسازی اصلانم تابلو نبود که چندتا از جمله های دیگر بزرگانو یه تغییراتی توش دادی و نوشتی در ضمن گویشت مال چه زمانیه؟فقط نگو که این گویش زمان هخامنشیان که قطعا نمیتونم جلو خندمو بگیرم

 8. سلام کوروش کبیر بزرگترین ونامدارترین مرد جهان بود وهیچ پاادشاهی نام ایران را مانند کوروش کبیر ور اوازه نکرد

 9. من‌با‌اینکه‌ایرانی‌هستی‌یا‌نه‌کاری‌ندارم‌ولی‌کسی‌جرات‌نداره‌به‌کورش‌بزرگ‌‌پایه‌گذار‌ایران‌بی‌احترامی‌کنه.

 10. سلام ببخشید من توی یکی از سایت ها خوندم که نقل قول از کوروش کبیر بود که حجاب زنان ما پلک مردان ماست و این حرف در پاسخ به سوالی بود در رابطه با حجاب و منظور کلی نقض حجاب بود با توجه به اطلاعات شما این نقل قول درسته؟؟؟ اگر برایتان مقدور است پاسخ را به ایمیلم بفرستید

 11. سلام .وقتی شما که ایرانی هستیدو این طور در مورد کوروش که یکی از بزرگترین پادشاهان باستانی هستو اسمش تو قران هم اومده صحبت میکنین دیگه چه انتظاری از ادمای غربی داریم که کوروش و تصرفاتو خوبیاش و بدونن .من خودم به عینه شنیدم که یه دانش جوی رشته تاریخ و جغرافیا میگفت استادشون به صراحت بیان کرده اصلا کوروشی وجود نداره . فکرشو بکن دیگه من یکی که به خارجیا حق میدم که این روح بزرگ و فداکارو نشناسن .حقا که این بزرگان در دستان ما اسیرن و ماییم که لیاقت عرضه ی اونارو نداریم

  • سلام.ففط تو ایران استاد های بیسواد پیدا میشن.من خودم باستان شناسم.رشته ام تو همین زمینه اس.زنده باد اریایی.زنده باد کوروش کبیر.نابود باد عرب

 12. مجیدکریمی

  به کورش چه خواهیم گفت اگرسربراردزخاک
  چه شد خاک ایران زمین کجایندمردان این سرزمین
  سلام و درود بر کورش کبیر

 13. پدرام امیدی

  درود جناب دیاکو. تاریخ نویسان همه در عصر خود امپراتوران نیستند. برخی مسافرت کرده و تاریخ را با پرس و جو از مردم عادی و چندین سال بعد از حکومت حاکمان می نوشتند. چطور هر حرفی که درباره پیامبران، امامان، ادیان الهی و …. زده میشود را باور میکنیم، اونوقت راجع به عظمت ایران باستان و شخصیتهای بزرگ آن و تمدن زیبا و انسانی ان شک میکنید؟ این تمدن را همه در کل دنیا باور دارند و بروید ببینید که در بسیاری نقاط توریستی و حساس دنیا، نام کوروش یا اثری از این تمدن وجود دارد و آن را به یادگار گذاشته اند. اومپن وقت شما بجای اینکه اتخر کنی میگی حاکم و ستمگر !!!

 14. امیرعلی

  بسیار زیبا بود

 15. به راستی، بسیار ساده اندیشانه است که نظرات و ادعاهای تاریخ نویسانی را که معمولا در خدمت حاکمان بوده اند، چشم بسته بپذیریم و ذره ای در واقعی بودنشان، شک نکنیم. معمولا القابی مانند: کبیر، بزرگ و امثال اینها را خود همان حاکمان ستمگر و فریب کار به تاریخ ! نویسان تحت نفوذشان دیکته کرده اند. بیاییم آزاد اندیش، واقع بین و حق طلب باشیم و بیش از این، فریب دسیسه های موذیانه ی اربابان زر، زور و تزویر را نخوریم. گمان نکنیم این اربابان، کاری به کار ما ندارند، قرنهای زیادی است که با برنامه ریزی حساب شده به پیش می روند و با پیشرفتهای علم و تکنولوژی، به روزتر و خطرناک تر می شوند. فریب کلمات ارزشمند و زیبای به کار رفته توسط آنان را نخوریم، چون از این کلمات ارزشمند، استفاده ابزاری می کنند و مطلقا به اینها باور ندارند. کلماتی مانند: ” دموکراسی، حقوق بشر، کارگر، زحمتکش، مستضعف، عظمت و شکوه ایران باستان، اسلام ناب و …. .

  • فقط ی حرف میتونم بزنم غرب زده

  • از اسمت مشخص که جزء ترکهای مغولی هستی که به زور وتجاوز و غارتگری وارد این شدی و داری به تمدن ما توهین میکنی.
   ما هم نگفتیم حتما این سخنان مربوط به شاه جهان کوروش بزرگ هست ولی هرچی که هست زیباست.
   کوروش بزرگ برای ما بزرگتر از هر مقامی در دنیاست و ما اصلا به این سخنان اهمیتی نمیدیم

  • وطن دوست

   اگر منظورت اینه که میخای به کوروش بزرگ توهین کنی و بگی حاکمی ستمگر بوده و خودش خودش رو کوروش بزرگ خطاب کرده باید بگم مواظب حرف زدنت باش بی عقل اگه اینجور بود پس تاریخ نویسان هر چی در مورد بزرگی امامان و پیامبران گفتن دروغه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • ناشناس

   خخخخخخخخ
   باشه تو میفهمی…

  • ناشناس

   تو ایرانی نیستی چون هیچ وقت یک ایرانی درمورد وطن و سربلندی سرزمینش اینجور صحبت هارو نمیکنه. تو یه عربی و سطح فرهنگت مثل اون عرب های نادانه.

  • داداش من….حق داری عزیزم این حرف ها رو بزنی ….آخه همین کوروش بزرگ بوده که پادشاه شما رو به اسارت گرفته بود …بعد اون چنان رفتاری باهاش کرده بود که خود اون پادشاه ابلهتون شرمسار شده بود …بدو برو تاریخ تمدن ایران باستان رو از زبان هردوت بشنو …..معمول که اینطور در مورد شاه جهانمون بحرفی …چون چیز دیگه ایی برای گفتن نداری
   …اگه همین الان کوروش بود فقط یه چی بارت میکرد …بگذارید حرفش را بزند ….همین جمله از صدتا فحش اجدادی بدتره

  • درود,کلأ ماشدیم پیرو دین اعراب,خلاصه اینکه شمافکر میکنیدسلام وخداحافظ کجاییه؟ عربیه دیگه بعدم شماکه میگید لعنت به عربا نگوکوروش کبیر بگو بزرگ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تبلیغات اینترنتی