تازه های آسمونی

عکاسی

عکاسی مستند چیست؟

documentary-photography(2)

واژه‌ی ﻣﺴﺘﻨﺪ (Document) در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اواﻳﻞ ﺳﺪه‌ی ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ «ژان اوژن آﮔﻮﺳﺖ آﺗﮋه» استفاده شده است.آسمونی در این بخش شما را با عکاسی مستند …

مشاهده کامل
تبلیغات اینترنتی