آسمونی

بخش : زبان و ادبیات

زبان و ادبیات

زبان فارسی چندمین زبان دنیاست؟

آسمونی
فارسی یا پارسی یکی از زبان های جهانی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می گویند.  به زبان فارسی